REKLAMA - BAZAR wszystkie kategorie GRATIS. Reklama jednym kliknięciem także za granicą.

submit submit
submit

Regulamin

Ogólne warunki handlowe Inzertos.pl

Postanowienia podstawowe
VSHolding s.r.o. niniejszym wydaje następujące warunki zgodnie z § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny"), regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy zawartej pomiędzy operatorem a użytkownikiem za pośrednictwem platformy Inzertos.cz

Strony umowy
Operatorem Inzertos.cz jest spółka VSHolding s.r.o. z siedzibą w U Koupaliště 1077, 75501 Vsetín 1, nr ID: 05908833, nr VAT: CZ05908833 (zwana dalej "

Operatorem").
Przy zawieraniu umowy i wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy Operator działa w ramach swojej działalności gospodarczej.
 Adres kontaktowy to: info@inzertos.cz.

Cena i warunki płatności
Użytkownik może zapłacić cenę za Usługi za pomocą metod wskazanych w Serwisie. Cena za zamówione Usługi jest pobierana przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że Operator i Użytkownik ustalą inaczej.

Reklama towarów i usług
Serwer umożliwia bezpłatne publikowanie i wyszukiwanie ofert towarów, usług i innego mienia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Użytkownikami.

  1. Operator ma prawo do odrzucenia reklam, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami etycznymi lub zagrażają porządkowi publicznemu. Ponadto, jeśli szkodzą one reputacji Operatora lub są sprzeczne z jego interesami. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia nawet opłaconej już reklamy i niepublikowania jej bez odszkodowania i nie jest zobowiązany do uzasadnienia, dlaczego odmówił. Operator może dokonać niezbędnych zmian w ogłoszeniu lub całkowicie usunąć ogłoszenie.

Na serwerze reklamowym, w tym w Toppingu, zabronione są następujące reklamy:

- pożyczek, kredytów i hipotek, przejęć, niewykonań,
- prac wymagających opłaty z góry,
- podróbek, kopii, imitacji,
- dokumentów i licencji technicznych,
- bitcoinów, litecoinów, minerów,
- martwych zwierząt,
- broni automatycznej.

  1. Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie dla użytkowników. Wyjątek stanowią reklamy komercyjne/płatne - poleasingowe.
  2. Ogłoszenie będzie publikowane przez okres sześciu miesięcy. Po tym czasie zostanie automatycznie usunięte.
  3. Jeśli użytkownik chce usunąć ogłoszenie przed upływem okresu publikacji, musi to zrobić samodzielnie w sekcji Moje ogłoszenia.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, pochodzenie, dostawę, usunięcie, płatność lub użyteczność oferowanych przedmiotów. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych użytkownika podanych w ogłoszeniu.
  5. Wszystkie publikowane informacje są chronione prawami operatora. Treść nie podlega redakcji językowej.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz osób uprawnionych oraz operatora za szkody poniesione w przypadku naruszenia praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego i niezbitego udokumentowania na żądanie Operatora materiałów lub faktów związanych z jego prawem do wykonywania autorskich praw majątkowych do wykorzystywanych przekazów reklamowych lub reklam.
  7. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres w związku z korzystaniem z Usług.
  8. Niniejsze warunki wchodzą w życie w momencie publikacji, a operator ma prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Przetwarzanie danych osobowych
Operator przystępuje do przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr.2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą nr.101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych i ustawą, która zastąpi tę ustawę w celu realizacji ww. rozporządzenia, ustawą nr.480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, ustawą nr.127/2005 Dz.U., o komunikacji elektronicznej i innymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1) Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.
2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie pozwolenia na handel. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ inspekcji handlowej. Czeski organ kontroli handlowej w określonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów."

Odstąpienie od umowy
1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, od Umowy nie można odstąpić m.in. w przypadku dostarczenia usługi, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem Klienta lub na jego rzecz.
O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w punkcie 1. zarówno Klient jak i Inzertos mogą odstąpić od Umowy w każdym czasie w okresie poprzedzającym wdrożenie/aktywację usługi.
Jeżeli Klient odstąpi od Umowy w trakcie realizacji usługi, Inzertos
zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą cenie części usługi jeszcze nie zrealizowanej, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy. Inzertos ma prawo odstąpić od Umowy bez zbędnej zwłoki w trakcie realizacji usługi w przypadkach istotnego naruszenia Regulaminu lub Warunków działania Inzertos przez Klienta (§ 2002/1 Kodeksu cywilnego). Nieprzestrzeganie postanowień (naruszenie) Regulaminu uważa się za istotne naruszenie Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 07.07.2022