INZERCIA - BAZAR všetkých kategórií ZADARMO. Inzercia jedným klikom aj do zahraničia.

submit submit
submit

Spracovanie osobných údajov

V nasledujúcom texte vám poskytujeme podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou VSHolding s.r.o. Informácie sa týkajú spôsobu spracúvania osobných údajov na základe vášho súhlasu alebo na základe právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Kto bude spracovávať vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť

  VSHolding s.r.o.
  U Koupaliště 1077
  75501 Vsetín 1
  IČO: 05908833
  DIC: CZ05908833

Aké informácie/osobné údaje spracúvame o našich klientoch?
Údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu alebo právneho základu, sú nasledovné:

meno a priezvisko (v prípade fyzických osôb podnikateľov a obchodných firiem, IČO a sídlo),
dátum narodenia (len v prípade konateľov obchodných spoločností),
kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail),
meno, priezvisko a pracovná pozícia oprávnených osôb (potrebné na komunikáciu v rámci poskytovania služieb)
informácie o využívaní našich produktov a služieb vrátane histórie objednávok

 1. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?
  Osobné údaje získavame priamo od klientov a z verejných zdrojov (najmä z obchodného registra, živnostenského registra atď.).
 2. Na aké účely spracúvame osobné údaje klientov?
  Kontaktné údaje našich klientov spracúvame predovšetkým na účely plnenia uzatvorených zmlúv.

  Kontaktné údaje našich klientov však používame aj na účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa výlučne našich vlastných služieb. Tie sa spravidla týkajú produktov a služieb podobných tým, ktoré sme už klientovi poskytli. Tieto kontakty môžeme použiť na účely zasielania, ak adresát tento účel ešte neodmietol.

Každý má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť prijímanie obchodných oznámení zaslaním správy na adresu info@inzertos.cz. Radi by sme tiež upozornili, že nie každá správa, ktorú od nás dostanete, je obchodným oznámením. V rámci poskytovania danej služby je niekedy potrebné komunikovať s používateľmi a klientmi a pri veľkom počte príjemcov to nie je možné urobiť inak ako zaslaním hromadného e-mailu. Preto niektoré zo zasielaných správ nie sú obchodnými oznámeniami (napríklad oznámenia o zmenách zmluvných podmienok).

 1. Ako spracúvame osobné údaje?
  Spoločnosť VSHolding s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to aj prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom a vedúcim zamestnancom spoločnosti VSHolding s.r.o. alebo oprávneným zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracovania.
 2. Externé reklamné systémy
  Naša webová stránka www.inzertos.cz využíva technológie retargetingu zo služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje zobrazovať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s." Využívame tiež reklamný systém spoločnosti Google (Google AdWords). Prostredníctvom tohto online systému je možné zobrazovať inzerentov v platených výsledkoch vyhľadávania.
 3. Cookies
  Naša webová stránka www.inzertos.cz používa na svoju prevádzku takzvané "cookies". Webová lokalita využíva aj službu Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované najmä spoločnosťami Google, Inc ("Google"), Facebook Inc. alebo Automattic Inc (spolu ďalej len "ďalšie spoločnosti"). V súvislosti s využívaním týchto služieb dochádza aj k používaniu súborov cookie.

Čo sú to súbory cookie a ako súhlasíte s ich používaním?
Sú to textové súbory, ktoré sa používajú na meranie návštevnosti na stránke www.inzertos.cz, na prispôsobenie zobrazenia webových stránok a na cielenie reklamy. Tieto súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača prostredníctvom konkrétnej navštívenej stránky a umožňujú nám zaznamenávať informácie o vašej návšteve, rozpoznať vaše zariadenie atď.

Zaškrtnutím políčka súhlasu vo webovom rozhraní súhlasíte s používaním súborov cookie a so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, inými spoločnosťami a našou spoločnosťou spôsobom a na účely uvedené nižšie.

Aké súbory cookie používame a na aké účely?
Naša webová stránka používa reláciu (dočasné) súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú, keď opustíte webové rozhranie. Používa aj trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení až do uplynutia ich platnosti alebo do ich vymazania.

Súbory cookie používané na webovej stránke sú buď súbory cookie prvej strany, alebo súbory cookie tretej strany.

 • Súbory cookie prvej strany - tieto súbory cookie sú spojené s doménou našej webovej stránky. Ide o základné súbory cookie a výkonnostné súbory cookie. Môžu byť dočasné alebo trvalé.
 • Súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sú priradené k inej doméne, ako je doména našej webovej stránky, aj keď ste na našej webovej stránke. Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať naše webové stránky a zobrazovať vám reklamu na mieru. Ide o funkčné súbory cookie a súbory cookie na cielenie a reklamu.

Konkrétne typy používaných súborov cookie a ich účel:

 • Nevyhnutné súbory cookie - tieto súbory cookie umožňujú navigáciu vo webovom rozhraní a používanie základných funkcií. Tieto súbory cookie vás nijako neidentifikujú a nie sú osobnými údajmi.
 • Výkonnostné súbory cookie - tieto súbory cookie sa používajú na analýzu používania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a iné podobné informácie). Údaje zhromaždené týmito súbormi cookie sú anonymné.
 • Funkčné súbory cookie - tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu zapamätaním prihlasovacích údajov, geografickej polohy atď. Prostredníctvom funkčných súborov cookie sa môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje.
 • Súbory cookie na cielenie a reklamu - tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho. Prostredníctvom reklamných súborov cookie sa môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje. Informácie o vašom používaní našej webovej lokality môžeme zdieľať aj s našimi partnermi a konzultantmi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.

Môžete nejako zabrániť ukladaniu súborov cookie do vášho počítača?
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie súborov cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 1. Ako dlho uchovávame osobné údaje?
  Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom a až do zániku všetkých právnych dôvodov na spracúvanie osobných údajov alebo do odvolania súhlasu. Po skončení oprávnenia na spracúvanie osobných údajov tak budú vaše osobné údaje vymazané alebo spracúvané len v rozsahu a na účely, na ktoré nie je potrebný váš súhlas podľa zákona.
 2. Ako chránime osobné údaje?
  Spoločnosť VSHolding s.r.o. prijíma všetky technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila ochranu osobných údajov spôsobom uvedeným v zákone alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisoch a vylúčila možnosť neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmenu, zničenie alebo stratu, neoprávnený prenos, iné neoprávnené spracúvanie, ako aj iné zneužitie osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po skončení spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú pod neustálou elektronickou aj fyzickou kontrolou. Na zabezpečenie maximálnej ochrany údajov sme použili moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmy. Na ochranu osobných údajov používame nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Šifrovaná komunikácia
 • Počítače, servery, sieťové disky, fyzické dokumenty používané na ukladanie osobných údajov uchovávame v bezpečnom prostredí.
 • Všetky úložiská sú vybavené jedinečnými prístupovými heslami
 • Na všetkých našich zariadeniach máme nainštalované platené antivírusy
 • Prístup k osobným údajom majú len zamestnanci alebo zmluvní partneri, ktorí ich potrebujú na výkon svojej práce na základe zásady "need to know" (napr. fakturácia, zákaznícky servis atď.). Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
 • Nastavili sme riadenie prístupu používateľov, systém riadenia práv a rolí, ktorý zabezpečuje ochranu údajov pred neoprávneným prístupom.

Spoločnosť VSHolding s.r.o. je povinná na požiadanie poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom (napr. Polícii Českej republiky, štátnym orgánom v rámci vykonávaných kontrol, ak je to potrebné, atď.).

 1. Aké sú vaše zákonné práva pri spracúvaní osobných údajov? Právo na prístup k osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na požiadanie teda našim používateľom vždy poskytneme úplné informácie o spracúvaní tých osobných údajov, pri ktorých sme v pozícii prevádzkovateľa (žiadosť je možné zaslať e-mailom na adresu info@inzertos.cz).

Právo na opravu
Ak subjekt zistí, že jeho osobné údaje sa spracúvajú nepresne alebo nesprávne, má právo na bezodkladnú opravu svojich osobných údajov.

Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")
Ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie účelu a už nie sú na tento účel potrebné a uplynula doba archivácie, osobné údaje automaticky vymažeme. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu a dotknutá osoba súhlas odvolá, osobné údaje vymažeme. Tu je potrebné poznamenať, že vymažeme tie osobné údaje, pri ktorých sme v pozícii prevádzkovateľa. Treba tiež poznamenať, že právo na výmaz nie je absolútne a ak máme objektívnu povinnosť údaje naďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), vymažeme tie osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na pôvodné účely spracúvania.

Právo na obmedzenie spracovania
Dotknuté osoby majú právo požiadať nás o obmedzenie spracovania osobných údajov (žiadosť môžete zaslať e-mailom na adresu info@inzertos.cz), ak: (i) dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov na obdobie potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov, alebo (ii) spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho žiada o obmedzenie používania osobných údajov, alebo (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo vzniesť námietku
Ak dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že spoločnosť VSHolding s.r.o. vykonáva spracúvanie jej osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať spoločnosť VSHolding s.r.o. o vysvetlenie alebo požadovať, aby spoločnosť VSHolding s.r.o. vykonala nápravu, najmä blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov. Ak VSHolding s.r.o. žiadosti podľa predchádzajúcej vety nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?
  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

VSHolding s.r.o.
U Koupaliště 1077
75501 Vsetín 1
IČO: 05908833
DIC: CZ05908833
E-mail: info@inzertos.cz

 11. ZÁVER
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022 a sú dostupné na internetovej stránke www.inzertos.cz. Spoločnosť VSHolding s.r.o. je oprávnená v prípade potreby zmeniť tieto Zásady spôsobom dohodnutým pre zmenu podmienok používania služieb spoločnosti VSHolding s.r.o.