Inzertos.cz, Inzertos.sk, Inzertos.pl - Veškerá inzerce ZDARMA na jednom místě.

submitsubmit
submit

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Inzertos.cz

Základní ustanovení
Obchodní společnost VSHolding s.r.o. vydává tímto dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”), tyto obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem prostřednictvím platformy Inzertos.cz

Smluvní strany
Provozovatelem Inzertos.cz je obchodní společnost VSHolding s.r.o. se sídlem U Koupaliště 1077, 75501 Vsetín 1, IČ: 05908833, DIČ: CZ05908833 (dále jen „Provozovatel”).
Provozovatel jedná při uzavírání smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Kontaktní adresa je info@inzertos.cz.

Cena a platební podmínky
Cenu za služby může Uživatel uhradit způsoby uvedenými na webových stránkách. Cena za objednané Služby je účtována před poskytnutím Služeb, není li jiné dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Inzerce zboží a služeb
Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

 1. Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, etickými pravidly, nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno provozovatele, nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Dále si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout i již zaplacený inzerát a nezveřejnit bez náhrady a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.

  Na inzertním serveru je zakázána tato inzerce včetně Topování:

    -  půjček, úvěrů a hypoték, exekucí, oddlužení,
    -  prací, jejichž podmínkou je poplatek předem,
    -  padělků, kopií, napodobenin,
    - 
  dokladů a technických průkazů,
    - 
  bitcoinů, litecoinů, minérů,
    - 
  mrtvých zvířat,
    - 
  automatických zbraní.

 2. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří komerční/placená inzerce – topování.
 3. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu pěti měsíců. Po této době bude automaticky vymazán.
 4. Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla u daného inzerátu nebo v sekci Moje inzeráty.
 5. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu.
 6. Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.
 7. Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je uživatel povinen na vyžádání provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.
 8. Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb.
 9. Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Zpracování osobních údajů
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy u dodávky služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1.,mohou od Smlouvy odstoupit Objednatel i Inzertos kdykoli v době, která předchází realizaci/aktivaci služby.
3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy v průběhu realizace služby, vrátí Inzertos Objednateli částku odpovídající ceně zatím nerealizované části služby, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Cenu za již poskytnuté služby je Objednatel povinen Inzertosu uhradit.
4. Inzertos má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Obchodních nebo Provozních podmínek Inzertosu ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) těchto Obchodních podmínek.

Tyto Podmínky vstupují v platnost s účinností od 07.07.2022.