INZERCE - BAZAR všech kategorií ZDARMA. Inzerce jedním klikem také do zahraničí.

submit submit
submit

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Inzertos.cz

Základní ustanovení
Obchodní společnost VSHolding s.r.o. vydává tímto dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”), tyto obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem prostřednictvím platformy Inzertos.cz

Smluvní strany
Provozovatelem Inzertos.cz je obchodní společnost VSHolding s.r.o. se sídlem U Koupaliště 1077, 75501 Vsetín 1, IČ: 05908833, DIČ: CZ05908833 (dále jen „Provozovatel”).
Provozovatel jedná při uzavírání smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Kontaktní adresa je info@inzertos.cz.

Cena a platební podmínky
Cenu za služby může Uživatel uhradit způsoby uvedenými na webových stránkách. Cena za objednané Služby je účtována před poskytnutím Služeb, není li jiné dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Inzerce zboží a služeb
Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

 1. Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, etickými pravidly, nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno provozovatele, nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Dále si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout i již zaplacený inzerát a nezveřejnit bez náhrady a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.

  Na inzertním serveru je zakázána tato inzerce včetně Topování:

    -  půjček, úvěrů a hypoték, exekucí, oddlužení,
    -  prací, jejichž podmínkou je poplatek předem,
    -  padělků, kopií, napodobenin,
    - 
  dokladů a technických průkazů,
    - 
  bitcoinů, litecoinů, minérů,
    - 
  mrtvých zvířat,
    - 
  automatických zbraní.

 2. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří komerční/placená inzerce – topování.
 3. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu šesti měsíců. Po této době bude automaticky vymazán.
 4. Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v sekci Moje inzeráty.
 5. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu.
 6. Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.
 7. Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je uživatel povinen na vyžádání provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.
 8. Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb.
 9. Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Zpracování osobních údajů
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy u dodávky služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1.,mohou od Smlouvy odstoupit Objednatel i Inzertos kdykoli v době, která předchází realizaci/aktivaci služby.
3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy v průběhu realizace služby, vrátí Inzertos Objednateli částku odpovídající ceně zatím nerealizované části služby, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Cenu za již poskytnuté služby je Objednatel povinen Inzertosu uhradit.
4. Inzertos má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Obchodních nebo Provozních podmínek Inzertosu ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) těchto Obchodních podmínek.

Tyto Podmínky vstupují v platnost s účinností od 07.07.2022